1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ & ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΩΝ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ “ΠΑΠΙΓΙΟΝ” μέσα στα πλαίσια διαχείρισης της επίσημης σελίδας της Ένωσης.
 2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται τα μέλη της Ένωσης καθώς και οι συγγενείς πρώτου (Α΄) βαθμού των μελών της Διοικητικής Ομάδας της Ένωσης.
 3. Ο διαγωνισμός θα λήξει την 23/6/16 και ώρα 12.00 και την επομένη 24/6/16 στις 12.00 θα γίνει η κλήρωση του διαγωνισμού και θα αναδειχθεί ένας τυχερός ο οποίος θα κερδίσει μία 2ωρη φωτογράφιση από έναν φωτογράφο της Ένωσης που θα επιλέξει ο ίδιος ο νικητής μέσα από την λίστα των διαθέσιμων φωτογράφων που θα του παραχωρηθεί από την Ένωση, (και εφόσον ο συγκεκριμένος επαγγελματίας της επιλογής του νικητή είναι οικονομικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του στην Ένωση και εν ενεργεία μέλος της Ένωσης κατά την περίοδο παροχής της υπηρεσίας ως προς το νικητή του διαγωνισμού).
 4. Η φωτογράφιση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 30/11/16 διαφορετικά θα ξαναγίνει κλήρωση για νέο νικητή.
 5. Ο νικητής θα παραλάβει 30-40 εικόνες σε ψηφιακή μορφή κατάλληλη για εκτύπωση έως 15×19εκ (όχι όλο το ψηφιακό αρχείο που θα προκύψει από την 2ωρη φωτογράφιση).
 6. Ο νικητής του διαγωνισμού υποχρεούται να μεταβεί ο ίδιος στην περιοχή της έδρας του φωτογράφου τον οποίο θα επιλέξει ή σε άλλη περιοχή που ο φωτογράφος θα υποδείξει.
 7. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα “Παπιγιόν” στο Facebook, ακολουθώντας τις οδηγίες ως προς τα κατωτέρω βήματα:
• Θα πρέπει να κάνει Like τη σελίδα “Παπιγιόν” στο Facebook
• Να κάνει Share την αφίσα του Post
• Να γράψει ένα Comment στο post της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.
 8. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή στο Διαγωνισμό, επίσης ο νικητής αποκλείεται από τους διαγωνισμούς που θα οργανώσει η Ένωση στη διάρκεια του επόμενου έτους.
 9. Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την 24/6/16 στην έδρα της Ένωσης (Άγιοι Ανάργυροι Αττικής).
 10. Το δώρο του διαγωνισμού δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, ούτε αντικαθίσταται.
 11. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα στο facebook και σχετική ανάρτηση στην σελίδα της Ένωσης.
 12. Η Ένωση θα ενημερώσει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία του νικητή, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του Ονόματος Χρήστη (User Name) του νικητή και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτού και (β) το νικητή του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού προσωπικού μηνύματος μέσω facebook.
 13. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Ένωσης, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Ένωσης, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.
 14. Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Ένωσης “Παπιγιόν” στο Facebook.
 15. Η Ένωση σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.
 16. H Ένωση δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε όρο, τα δώρα και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τους στη σελίδα της Ένωσης “Παπιγιόν” στο Facebook, χωρίς να υποχρεούνται να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο αλλά μόνο κατά την απόλυτη αυτών διακριτική ευχέρεια.
 17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 18. Οι φωτογραφίες της συγκεκριμένης φωτογράφισης θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Ένωσης “Παπιγιόν” και στον ιστότοπο του φωτογράφου που θα την πραγματοποιήσει και στα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή της Ένωσης συνολικά αλλά και του φωτογράφου.
  Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.