Κώδικας δεοντολογίας

Στην Ένωση Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμων «Παπιγιόν» βασίζουμε την επιτυχία μας στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα και υποστηρίζουμε τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα τόσο κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μας όσο και σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Όλα τα μέλη οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ που προβλέπει τα εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 1. Ασκούμε τα καθήκοντά μας με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και εντιμότητα.
 2. Τηρούμε τους νόμους για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τα ηθικά δικαιώματα των άλλων δημιουργών.
 3. Διατηρούμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών.
 4. Δίνουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης προς το κοινό για τη βελτίωση των προτύπων της βιομηχανίας «γαμήλια φωτογραφία».
 5. Δεν συμμετέχουμε σε πράξεις που θα δυσφημίσουν το επάγγελμα ή/ και το «ΠΑΠΙΓΙΟΝ».
 6. Ενισχύουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό με βάση τα επαγγελματικά προσόντα και την αξία.
 7. Δεν συμμετέχουμε σε κακόβουλες ή αναληθείς κριτικές της φήμης ή της εργασίας ενός άλλου φωτογράφου/ βιντεογράφου.
 8. Προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας και τις δεξιότητές μας.
 9. Υποστηρίζουμε και βοηθάμε εκπαιδευτικά τα άλλα μέλη του «Παπιγιόν».
 10. Συμπεριφερόμαστε με σεβασμό και επαγγελματισμό στα άλλα μέλη του «Παπιγιόν» και τους συναδέλφους μας γενικότερα.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

 1. Αντιπροσωπεύουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη εντός των ορίων της επαγγελματικής ευθύνης.
 2. Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες του πελάτη. Εάν χρησιμοποιούμε βοηθούς, θα πρέπει επίσης να τηρούν την εμπιστευτικότητα των αποκλειστικών πληροφοριών του φωτογράφου/ βιντεογράφου.
 3. Παρέχουμε γραπτό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών (ή ανάθεση εργασίας) που περιγράφει την υπηρεσία μας πριν από την υλοποίηση της εργασίας.
 4. Εκπληρώνουμε όλες τις «υποσχέσεις» της συμφωνίας και προσφέρουμε λογική εγγύηση των υπηρεσιών.
 5. Προτείνουμε – εναλλακτικά – στον πελάτη μας, άλλο μέλος του «ΠΑΠΙΓΙΟΝ» που μπορεί να εκπληρώσει την ανάγκη του, εάν οι ίδιοι αδυνατούμε να αναλάβουμε την εργασία.
 6. Ενεργούμε δίκαια και με καλή πίστη κατά τη διάρκεια των καθηκόντων μας.
 7. Συμπεριφερόμαστε με σεβασμό και επαγγελματισμό στους πελάτες μας.

ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 1. Οφείλουμε να επιδεικνύουμε τιμιότητα σε νομικές, οικονομικές και ηθικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους μας και τους προμηθευτές μας.
 2. Ποτέ δεν αποκομίζουμε αθέμιτο όφελος έναντι των συνεργατών μας.

Όλα τα μέλη οφείλουν και συμφωνούν να ακολουθούν τις ως άνω αρχές με σκοπό την προστασία του επαγγέλματος, των μελών, των συναδέλφων, των πελατών, των εργαζομένων και των προμηθευτών.

Όλα τα μέλη κατανοούν και συμφωνούν ότι σε περίπτωση που εν γνώσει τους ανέχονται ή γνωρίζουν οποιαδήποτε μέλη του «Παπιγιόν» που παραβαίνουν αυτόν τον κώδικα, θεωρούνται εξίσου υπεύθυνοι, ως να έχουν οι ίδιοι παραβιάσει τον παρόντα κανονισμό.

Σε περίπτωση όπου ένα μέλος βρέθηκε να άγει κατά παράβαση τον παρόντα κώδικα, η Διοικητική Ομάδα έχει εξουσία, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποβάλει ή να αναστείλει την συμμετοχή τού εν λόγω μέλους.